Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTACTIVITEITEN MEULEBEKE

 1. ALGEMENE BEPALINGEN


Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Meulebeke, Markt 1 te 8760 Meulebeke. De sportactiviteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst


Sportdienst Meulebeke
Ingelmunstersteenweg 11
8760 Meulebeke
051/48 70 57
sportdienst@meulebeke.be

Het reglement is van toepassing op alle sportactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke sportdienst.

Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer en op iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

 1. TOELATINGSVOORWAARDEN

 1. Leeftijd

ACTIVITEIT

LEEFTIJDSCATEGORIE

Sportkampen kleuter

Kinderen van de kleuterschool*

Sportkampen lager/middelbaar

Kinderen van de lagere school en/of middelbare school**

*: Deelname kan vanaf het moment dat de kleuters naar de kleuterschool gaan (ook instapklas)

**: Deelname kan vanaf het moment dat de kinderen naar de lagere school of middelbare school gaan van het 1ste leerjaar tot en met het 2de middelbaar.

 1. Uitsluitingen

 • Kinderen met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de sportactiviteiten.

 • De gemeentelijke sportdienst kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot een sportactiviteit weigeren, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of monitoren, dit na overleg met het betrokken kind en diens ouders of voogd.

 • Ook in geval er sprake is van wanbetaling, kan de sportdienst in samenspraak met het bestuur, detoegang tot latere sportinitiatieven weigeren.

 1. TARIEVEN

Volgende tarieven worden vastgelegd, uitgedrukt in euro per dag:


Kleutersportkamp

Sportkamp lager/middelbaar

Meulebekenaar

14/dag of € 70/week

14/dag of € 70/week

Niet-Meulebekenaar

16/dag of € 80/week

16/dag of € 80/week

Sociaaltarief Meulebekenaar

7/dag of € 35/week

7/dag of € 35/week

Bijkomende informatie omtrent de tarieven:

 • In deze dagprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, sport-, spel-en crea-activiteiten.

 • Voor zomersportkampen lager/middelbaar dient er voor een volledige week ingeschreven te worden. Voor alle andere kampen (kleuter/lager/middelbaar) kan er per dag ingeschreven worden. Er kan niet voor een halve dag ingeschreven worden.

 • Men komt in aanmerking voor het sociaal tarief als de deelnemer of de ouder of voogd een Vrijetijdspas Meulebeke kan voorleggen aan het loket van de sportdienst. Dit betekent dat bezitters van een vrijetijdspas niet online kunnen inschrijven maar aan het loket van de sportdienstdienen in te schrijven.

 1. INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN / BETALEN

 1. Registratie/medische fiche

Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de sportactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule http://meulebeke.ticketgang.eu. Het aanmaken van uw gezinsaccount kan ook gebeuren bij de sportdienst

 1. Inschrijven

Bij uw eerste inschrijving voor een sportactiviteiten dient u een korte medische fiche in te vullen per kind. Deze blijft geldig gedurende de rest van dat kalenderjaar. Indien de medische situatie van uw kind tijdens het jaar zou wijzigen, dan dient door te geven aan de sportdienst. De medische informatie is vertrouwelijk. Het is verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule http://meulebeke.ticketgang.eu. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren bij de sportdienst. .

 1. Betalen

 • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website.

 • Indien de inschrijving via de sportdienst verloopt, dient er cash/via Bancontact betaald te worden op het moment van de inschrijving.

 1. Uitschrijven

Uitschrijven kan:

 • Indien uw kind ziek is, vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot 5 dagen na het einde van de betreffende vakantiewerking binnen gebracht worden bij de sportdienst. In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald met aftrek van € 1/dag (annulatiekost).

 • In geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald met aftrek van € 1/dag (annulatiekost).

 • Uitschrijven voor één van de sportactiviteiten o.w.v. andere redenen kan niet.

 • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.

 1. ACTIVITEITEN

 1. Periode

De gemeentelijke sportinitiatieven vinden plaats tijdens een deel van de schoolvakanties of tijdens het schooljaar van de Vlaamse Gemeenschap.

 1. Locatie

ACTIVITEIT

ACCOMMODATIE

ADRES

Sportkampen

Sport- en Recreatie-centrum Ter Borcht

Ingelmunstersteenweg 11 – 8760 Meulebeke

Eventueel kunnen andere gemeentelijke terreinen en gebouwen ter beschikking gesteld worden.


 1. Dagindeling

ACTIVITEIT

SPORTKAMPEN

Vooropvang

8u00-9u00

Activiteiten voormiddag

9u00-12u00

Middagpauze

12u00-13u00

Activiteiten namiddag

13u00-16u00

Naopvang

16u00-17u00

De mogelijkheid bestaat om voor 8u00 en na 17u00 gebruik te maken van de Gemeentelijke Kinderopvang ’t Berenhuisje. Om 8u00 haalt de sportdienst alle kinderen op die naar het sportkamp komen. Om 17u00 worden alle kinderen die terug moeten naar ’t Berenhuisje van Ter Borcht naar ’t Berenhuisje gebracht. U dient vooraf langs te gaan in ’t Berenhuisje, waar u het toelatingsformulier voor de rangen ondertekent. Er is opvang in ’t Berenhuisje van 6u45 tot 18u30. IBO ’t Berenhuisje – Karel Van Manderstraat 26 – 8760 Meulebeke – 051/48 83 46 – Contact: Sabine Desmet – sabine.desmet@meulebeke.be.

 1. Maximum aantal deelnemers

Sportkampen:

  • Maximum aantal deelnemers afhankelijk van de periode van de activiteiten.

 1. Verzekering

 • Voor alle kinderen die deelnemen aan de sportactiviteiten wordt een verzekering afgesloten bij Ethias.

 • Voor de sportactiviteiten werd een verzekering afgesloten via het ISB, waarvan de gemeente lid is.

 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

 1. Spel- en sportregels

Kledij

- Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan

en aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik.

- De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.

- Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd bij de betrokken dienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

Kostbaar en persoonlijk materiaal

- Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game-boy ...) of geld mee.

- We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd door de organisatie.


Eten / Drinken

- Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee. We bieden per dag wel gratis Water aan indien dit zou nodig zijn.

Houd er rekening mee dat uw kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens de sportactiviteiten. Genoeg drankjes en extra boterhammen is dus vaak aangewezen.

- Laat snoepgoed (chips, chocolade, kauwgom, snoepjes, enz.) thuis.

Gebruik van gebouwen / materialen / toestellen

- De deelnemers mogen volgens gemaakte afspraken de gebouwen, terreinen,

toestellen en materialen gebruiken voor hun activiteiten.

- Alle richtlijnen van de begeleiders, de monitoren en ander aangesteld personeel tijdens de sportwerking dienen te worden gevolgd

- In geval van schade, dient de betrokkene steeds de hoofdverantwoordelijke op de hoogte te brengen.

VI PRIVACY

De persoonsgegevens voor de werking vrije tijd van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sportwerking.

 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sportwerking en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

VII KLACHTEN

- Klachten kunnen worden gemeld aan het diensthoofd van de sportdienst - Nico Landuyt – 051/48 70 57 of of sportdienst@meulebeke.be die de klacht zal bekijken en eventuele acties zal ondernemen.

- Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.


College van Burgemeester en Schepenen

Markt 1

8760 Meulebeke

051/48 80 80

info@meulebeke.be

www.meulebeke.be

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2014-01-31